RESULTATEN KYOTO-AIR® SYSTEMEN

Reductie onaangename geuren

Van GL-G Aromatec is onderzocht in hoeverre het in staat is onaangename tot ronduit penetrante geuren te reduceren, zoals ammoniak, tabaksrook, rottend vlees en rotte vis.

Deze test is zodanig uitgevoerd dat subjectief gesproken kan worden over lichte tot walgelijke en braakneiging veroorzakende geuren. Voor het olfactometrisch onderzoek zijn zes proefpersonen geselecteerd met een gevoelig reukorgaan die onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van de lucht moesten beoordelen.

De beoordeling van de lucht vond plaats vóór, meteen na het gebruik van GL-G Aromatec, vervolgens na 2 minuten.

De proefpersonen die de geuren na 2 minuten nog konden ruiken voerden een vierde beoordeling uit na 10 minuten.

Uit de beoordeling van de resultaten is af te leiden dat penetrante, walgelijke en braakneiging veroorzakende geuren na een korte tijd bijna geheel zijn verdwenen en dat deze na 10 minuten absoluut niet meer te ruiken zijn.

Kortom, het gebruik van GL-G Aromatec voor het neutraliseren van onaangename geuren leidt tot uitstekende resultaten.


Reductie ammoniakdampen

Door MarinAssist is een laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar de neutraliserende werking van de vloeistof GL-G Aromatec op ammoniak. Hierbij werd een ijkgasballon gevuld met een gecertificeerd ijkgas bestaande uit ammoniak. Het ijkgas werd naar een meetkop geleid die op 100 PPM3 (ammoniak) was ingesteld.

Er werd een vast ingestelde hoeveelheid ammoniakgas langs de meetkop geleid.

De uitlezing bedroeg 20 PPM. De proef werd herhaald, waarbij dezelfde hoeveelheid ijkgas over een bad van de vloeistof GL-G Aromatec werd geleid. Daarna werd het gas naar de meetkop gevoerd. De uitlezing van 5 PPM.

In de praktijk betekent dit dat de vloeistof de ammoniak-concentratie onder de grens van 10 PPM houdt. De meetresultaten bleken eenduidig te zijn nadat de proef meerdere malen was herhaald.

Conclusie:

Het NH3molecule bindt zich met de vloeistof-molecule, waardoor nagenoeg geen losse NH3moleculen worden gedetecteerd.

De gepatenteerde KYOTO-AIR® systemen reduceren de gasdampen door middel van een vloeistofverneveling- en/of verdampingsysteem tot een aanvaardbaar niveau.

Hierdoor worden bijvoorbeeld zwavelzuurwasinstallaties, actief-koolstoffilters en biobedden overbodig, hetgeen resulteert in het besparen van kosten in het onderhoud.


Reductie koolwaterstoffen

Door KWA Amersfoort is een laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar de neutraliserende werking van de vloeistoffen GL-G Aromatec en GL-V Aromatec op specifieke BETEX-componenten.

Het doel van het onderzoek was het bepalen van de concentraties van de specifieke componenten Benzeen, Tolueen, Ethyl-benzeen, Meta-, Para- en Ortho-xyleen in stikstof voor en na de behandeling met de vloeistof.

Het gasmengsel was bereid door een hoeveelheid BETEX-mengsel te injecteren in een bekende hoeveelheid stikstof. Het meng-gas was met de verdunningsunit verdund met stikstof en vervolgens met een snelheid van 5 liter per minuut over een bepaalde vloeistof geleid. Het volume van het vat boven de vloeistof en de luchtsnelheid door deze ruimte waren zó gekozen dat er een contacttijd ontstond van 4 seconden tussen het meng-gas en de vloeistof.

Aan de in- en uitlaatzijde van het vloeistoffilter waren een aantal gasmonsters genomen en geanalyseerd met daarin de specifieke BETEX-componenten. Na analyse bleek het totaal aan BETEX-componenten aan de inlaatzijde gemiddeld 1.102 mg/m3 en aan de uitlaatzijde 262 mg/m3 te zijn, hetgeen neerkomt op een reductie van meer dan 75 % door toepassing van de vloeistof.


Reductie styreendampen

Bij een polyester-verwerkend bedrijf is een KYOTO-AIR® 6001 systeem operationeel, dat maximaal 6.000 m3lucht per uur verplaatst en welke is voorzien van GL-L Aromatec vloeistof.

Bij de productie van polyester, zo’n 500 kg per dag, komt styreen vrij. Metingen hebben aangetoond dat er op bepaalde locaties concentraties styreen voorkomen die boven de MAC-waarde van 50 PPM liggen.

In de hal waar de KYOTO-AIR® 6001 is opgesteld, zuigt een luchbehandelingsinstallatie per uur 20.000 m3vervuilde lucht naar buiten.

De monstername vond plaats met ORSA 5 actie kool en TAUW Milieu heeft de analyse uitgevoerd. De meting met inzet van de KYOTO-AIR® 6001 bleek de hoeveelheid styreen te zijn afgenomen tot 16 PPM, hetgeen neerkomt op een reductie van 70%.

Naast de gemeten concentratievermindering van styreen zijn de medewerkers enthousiast over de verbetering van de luchtkwaliteit door KYOTO-AIR® 6001.


Reductie terpentinedampen

Bij een verffabriek zijn twee Green-Air systemen operationeel die maximaal 12.000 m3 lucht per uur verplaatsen. Deze systemen zijn voorzien van ACP vloeistof.

Bij de productie van verf wordt de terpentinesoort ‘White Spirit’ gebruikt, die onder meer bestaat uit tolueen, ethylbenzeen, xyleen en een dertigtal afgeleide verbindingen van benzeen.

Daarnaast komen er naptenen en paraffines in voor.

Tijdens de productie van verf komt een hoge concentratie van terpentinedampen in de lucht voor, waardoor werknemers regelmatig last hebben van prikkende en branderige ogen.

Uit gesprekken met medewerkers kwam duidelijk naar voren dat men de luchtkwaliteit sterk verbeterd vond nadat de Green-Air systemen operationeel waren. De verfgeuren en de terpentinelucht werden als aanmerkelijk minder prominent aanwezig ervaren.

Metingen uitgevoerd in 1995 door Air-Control in opdracht van de Arbo-Dienst uit Amsterdam hebben aangetoond dat de aanwezigheid van koolwaterstoffen, voorkomend in terpentine, met meer dan 70% waren gereduceerd na het inzetten van de twee Green-Air systemen. Zie grafiek.

In 1995 is KYOTO-AIR® begonnen een nieuw luchreinigingssysteem te ontwikkelen om het rendement van dit Green-Air principe te verbeteren. Hierin is men in 1996 geslaagd en heeft dit laten patenteren. Voor deze installatie werd tevens een vervangende en speciaal voor dit filtersysteem benodigde GL-D Aromatec vloeistof ontwikkeld.

Op dit moment is door verder te innoveren het scala aan mogelijkheden met dit systeem enorm en wordt voor ieder verschillend project de vloeistof afgestemd en ontwikkeld voor het op te lossen probleem. Hierdoor kan de emissie verder dan deze 70% omlaag worden gebracht.